Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
Dokumenty
Statut Technikum Leśnego
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Regulamin strony internetowej szkoły
Podręczniki i materiały ćwiczeniowe
Regulamin internatu
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
Procedury bezpieczeństwa
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemi naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacja dla rodziców i uczniów klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2019
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
archiwum
Działalność

Załącznik Nr 3 do regulaminu
RAMOWYCH PROCEDUR
UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ
NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI
 KWOTY 30 000 EURO

Znak sprawy: TL.AG.2212-02/17                       Warcino, dnia 25 kwietnia 2017r. 

ZAPYTANIE CENOWE
dotyczące zamówień do 30 000 euro


Zamawiający: TECHNIKUM LEŚNE  W  WARCINIE
Warcino 1, 77-230 Kępice

zaprasza do złożenia oferty na:

renowację drzwi w pokojach mieszkalnych internatu
Technikum Leśnego w Warcinie
 

 1. Zamówienie obejmuje:
  - renowację 99 sztuk drzwi drewnianych oraz malowanie 10 szt. drzwi,
  - prace należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem.
 2. Termin realizacji zamówienia: 16 sierpnia 2017r.
 3. Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy.
 4. Miejsce i termin złożenia oferty: sekretariat TL w Warcinie, 5 maja 2017r., godz. 10.00
 5. Termin otwarcia ofert: 5 maja 2017r. godz. 11.00
 6. Zamawiający przewiduje płatność w ciągu 14 dni po odbiorze robót.
 7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:  Pan Andrzej Mielniczek – kierownik gospodarczy.
 8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

 

TREŚĆ OFERTY

 • nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………………………….
 • adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………….
 • NIP ………………………………………………………………………………………….
 • Regon: ………………………………………………………………………………………….
 • Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:Cenę netto: …………………. zł (słownie złotych:……………………………………………………………………… Podatek VAT: ………...% wartość ………… zł (słownie złotych:……………………………………………Cenę brutto: ………………… zł (słownie złotych…………………………………………………………………….
 • Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
 • Termin realizacji zamówienia:  ………………………………………… .
 • Okres gwarancji: …………………………………………..…………….. .

…………………………, dnia  …………………                                            

podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

                                                                                                     pieczątka wykonawcy

                                    

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Gabriela Siedlecka
Udostępnił: (2017-04-26, godz. 14:28)
Modyfikacja: Gabriela Siedlecka (2018-03-05, godz. 21:11)
Nazwa plikuRozmiar
Zapytanie cenowe renowacja drzwi internat.doc55,00 kB
RENOWACJA DRZWI W INTERNACIE - PRZEDMIAR.pdf62,18 kB

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 578930