Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
Dokumenty
Statut Technikum Leśnego
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Regulamin strony internetowej szkoły
Podręczniki i materiały ćwiczeniowe
Regulamin internatu
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
Procedury bezpieczeństwa
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemi naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacja dla rodziców i uczniów klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2019
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
archiwum
Działalność

Warcino, dnia 17 lutego 2012r.

 

Znak sprawy: ZSL.AG.2211-01/12

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

O unieważnieniu przetargu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej

poniżej równowartości 133 000 EURO na dostawę i montaż sprzętu kuchennego do kuchni internatu ZSL w Warcinie

 

 

            Zespół Szkół Leśnych w Warcinie jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu działając w oparciu o dyspozycję  art. 93  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargowego, W uzasadnieniu Zamawiający podaje, że w wymaganym terminie nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy PZP).

 

Na realizację zamówienia zaplanowane zostały środki w wysokości 68.000 zł brutto.
W wymaganym terminie wpłynęło do zamawiającego 10 ofert na realizację w.w zamówienia. Cena najkorzystniejszej oferty nie przekroczyła wartości zaplanowanych środków na ten cel. Spośród złożonych 10 ofert 4 oferty zostały wykluczone z postępowania, a 6 ofert odrzucono w toku ich weryfikacji.

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: T. Kabulski
Udostępnił: (2012-02-06, godz. 19:14)
Modyfikacja: Kabulski (2017-01-31, godz. 21:38)
Nazwa plikuRozmiarWersja Zip
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf258,88 kBPOBIERZ (241,40 kB)
Załącznik Nr 1.pdf152,62 kBPOBIERZ (143,17 kB)
Załącznik Nr 2.pdf159,31 kBPOBIERZ (149,79 kB)
Załącznik Nr 3.pdf184,73 kBPOBIERZ (174,02 kB)
Załącznik Nr 4.pdf145,43 kBPOBIERZ (135,82 kB)
Załącznik Nr 5.pdf119,67 kBPOBIERZ (112,58 kB)
Załącznik Nr 6.pdf221,03 kBPOBIERZ (193,83 kB)
Informacja do korekty.pdf36,73 kBPOBIERZ (34,82 kB)
korekta zalacznika nr 6 do SIWZ.pdf219,94 kBPOBIERZ (193,35 kB)
Odpowiedz na zapytania do SIWZ - sprzet kuchenny.doc31,00 kBPOBIERZ (5,68 kB)
Uniewaznienie przetargu.pdf167,60 kBPOBIERZ (160,64 kB)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 579397