Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
Dokumenty
Statut Technikum Leśnego
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Regulamin strony internetowej szkoły
Podręczniki i materiały ćwiczeniowe
Regulamin internatu
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
Procedury bezpieczeństwa
ZDALNE NAUCZANIE
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemi naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacja dla rodziców i uczniów klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2019
2020
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
archiwum
Działalność

Zarządzenie nr 6/2020
Dyrektora Technikum Leśnego w Warcinie
im. prof. Stanisława Sokołowskiego
z 24 marca 2020 r.
w sprawie prowadzenia nauki na odległość w okresie od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493)

zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Nauczyciele realizują podstawę programową poprzez naukę na odległość zgodnie z rozkładem materiału nauczania zamieszczonym w dzienniku elektronicznym VULCAN z zastrzeżeniem ust.2.
 2. Nauczyciele przedmiotów zawodowych realizują podstawę programową poprzez naukę na odległość prowadząc zajęcia przede wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz w ograniczonym stopniu w zakresie zajęć praktycznych – wyłącznie wtedy, gdy z programu nauczania wynika taka możliwość.

§2

 1. Nauczyciele realizują naukę na odległość przeprowadzając zajęcia dla uczniów zgodnie z ich tygodniowym planem lekcji.
 2. Nauczyciele prowadzą konsultacje z uczniami lub ich rodzicami/opiekunami prawnymi w ramach planowych godzin lekcyjnych oraz w innych wyznaczonych przez siebie terminach, o których mają obowiązek poinformować uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych do 27 marca 2020 r.
 3. Podstawową formą kontaktu jest moduł wiadomości w dzienniku elektronicznym

§3

 1. Prowadzenie nauki na odległość jest realizowane na podstawie obowiązujących podręczników, zbiorów zadań, kart pracy ucznia oraz innych materiałów udostępnionych bądź wskazanych przez nauczyciela, przy wykorzystaniu wskazanych przez nauczyciela narzędzi, np. dziennik elektroniczny, platforma Office 365 Education, Khan Academy, Google Classroom, e-mail, platformy rekomendowane przez MEN w tym Zintegrowana Platforma Edukacyjna (epodreczniki.pl), itp. oraz dostępnych komunikatorów.
 2. Metody oraz formy pracy należy dostosować do przeznaczonego dla uczniów materiału do nauki oraz do możliwości sprzętowych i dostępu do Internetu uczniów.

§4

 1. Realizację podstawy programowej należy odnotować zgodnie z tygodniowym planem lekcji w interfejsie lekcyjnym w dzienniku elektronicznym VULCAN.
 2. Potwierdzeniem obecności uczniów na zajęciach jest odebranie przez nich materiałów udostępnionych przez nauczycieli w dniu przekazania materiałów lub dniu następnym. W wyjątkowych przypadkach frekwencja może być uzupełniana przez nauczycieli do końca każdego tygodnia (piątek).
 3. Realizację podstawy programowej nauczyciele zobowiązani są odnotować zgodnie z tygodniowym planem zajęć w dzienniku elektronicznym wg następującej instrukcji:
  1) temat lekcji należy wpisywać wg schematu: „Praca zdalna: Temat lekcji.”
  2) materiały do samodzielnej pracy należy przekazać uczniom i ich rodzicom/opiekunom prawnym oraz wicedyrektorowi szkoły za pośrednictwem modułu wiadomości,
  3) materiały można przekazać uczniom danego oddziału jednorazowo na wszystkie godziny lekcyjne w tygodniu – należy o tym fakcie poinformować uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych;
  4) głównym kanałem komunikacji między nauczycielem i uczniami jest dziennik elektroniczny, nauczyciel może wykorzystywać do kontaktu z uczniami również inne źródła, np. komunikatory, Facebook, e-mail, platformy edukacyjne itp.;
  5) nauczyciel odbywa konsultacje z uczniami w czasie trwania zajęć z danym oddziałem oraz w czasie ustalonym indywidualnie z uczniami danego oddziału.

§5

 1. Nauczyciele zobowiązani są do przeanalizowania programów nauczania przedmiotów w związku z prowadzeniem nauki na odległość.
 2. W przypadku konieczności modyfikacji programu nauczania, nauczyciel jest zobowiązany poinformować o tym dyrektora szkoły do 27 marca 2020 r. składając wniosek o modyfikację programu nauczania, stanowiący załącznik nr 1.
 3. W przypadku modyfikacji programu nauczania w związku z prowadzeniem nauki na odległość, nauczyciel jest zobowiązany dokonać tej modyfikacji w dzienniku elektronicznym.

§6

 1. Nauczyciele wychowawcy internatu mają obowiązek realizowania zadań wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zaplanowanych działań wychowawczych nauczyciela wychowawcy internatu.
 2. Nauczyciel wychowawca internatu jest zobowiązany do dnia 27 marca 2020 r. przedłożyć dyrektorowi szkoły kwestionariusz ustaleń nauczyciela wychowawcy internatu z dyrektorem szkoły, określony w załączniku nr 2.
 3. Nauczyciele wychowawcy są zobowiązani do udokumentowania realizacji zadań wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zaplanowanych działań wychowawczych nauczyciela wychowawcy internatu w dziennikach zajęć wychowawczych oraz przesyłania informacji o podejmowanych działaniach do wicedyrektora szkoły za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

§7

 1. Nauczyciele zobowiązani są do bieżącego monitorowania postępów oraz weryfikowania wiedzy i umiejętności uczniów zgodnie ze Statutem Technikum Leśnego w Warcinie, dostosowując formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów do warunków nauki na odległość.
 2. Przy realizowaniu tygodniowego zakresu nauczania w poszczególnych oddziałach klasowych, nauczyciele mają obowiązek uwzględniania w szczególności zasad:
  1) równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
  2) ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć lekcyjnych,możliwości psychofizycznych uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
  3) łączenia przemiennego kształcenia z użyciem urządzeń wyposażonych w elektroniczne monitory ekranowe oraz bez ich użycia.
 3. Przy realizowaniu tygodniowego zakresu nauczania w poszczególnych oddziałach klasowych, nauczyciele mają obowiązek uwzględniania specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, dostosowując formy i metody pracy do ich potrzeb i możliwości.

§8

 1. Kontakt Wychowawców oddziałów klasowych, nauczycieli przedmiotów oraz wychowawców internatu z uczniami i ich rodzicami/opiekunami prawnymi odbywa się za pomocą dziennika elektronicznego.
 2. Wychowawcy oddziałów klasowych mają obowiązek bieżącego monitorowania w swoich oddziałach, czy uczniowie mają dostęp do działającego łącza internetowego oraz czy u uczniów występują utrudnienia w samodzielnej pracy na odległość, które wynikają z braku odpowiedniego zaplecza technicznego.
 3. W przypadku występowania u uczniów trudności w samodzielnej pracy na odległość, wynikających z braku odpowiedniego zaplecza technicznego, wychowawcy oddziałów klasowych mają obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym nauczycieli przedmiotów oraz pedagoga szkolnego.

§9

Nauczyciele, którzy nie mogą nawiązać kontaktu z uczniami, zobowiązani są do przekazania o tym informacji do pedagoga szkolnego oraz wychowawcy oddziału klasowego, który jest zobowiązany do przekazania informacji o tym fakcie rodzicom/opiekunom prawnym ucznia.

§10

 1. Nauczyciele, którzy nie dysponują sprzętem odpowiednim do prowadzenia nauki na odległość lub nie chcą wykorzystywać do tego celu własnych zasobów sprzętowych, mogą prowadzić zajęcia z uczniami w budynku szkolnym w salach lekcyjnych zachowując zasady bezpieczeństwa, które zostały określone w regulacjach prawnych wydanych w związku z epidemią COVID-19.
 2. Technikum Leśne w Warcinie dysponuje ograniczoną liczbą komputerów przenośnych, przeznaczonych do pracy nauczycieli, które może udostępnić nauczycielom w okresie prowadzenia nauki na odległość w związku z epidemią COVID-19, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez nauczyciela, określonego w załączniku nr 3.

§11

Wpisy w dzienniku elektronicznym oraz w dziennikach zajęć wychowawczych będą podlegały monitorowaniu i kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz kierownika internatu.

§12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: T. Kabulski
Udostępnił: (2020-03-25, godz. 16:05)
Modyfikacja: Kabulski (2020-03-26, godz. 12:41)
Nazwa plikuRozmiar
Zarządzenie nr 6.docx18,95 kB
Zarządzenie nr 6 - załącznik nr 2.docx20,85 kB
Zarządzenie nr 6 - załącznik nr 3.docx17,33 kB
Zarządzenie nr 6 - załącznik nr 1.docx17,35 kB

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 597415