Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
2019
Dokumenty
Statut Technikum Leśnego
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Regulamin strony internetowej szkoły
Podręczniki i materiały ćwiczeniowe
Regulamin internatu
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
Procedury bezpieczeństwa (w tym Covid-19)
ZDALNE NAUCZANIE - Covid-19
KONSULTACJE - Covid-19
ZAKWATEROWANIE - Covid-19
Egzaminy zawodowe
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
2020
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemie naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacje dla rodziców i uczniów przyjętych do klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2019
2020
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
archiwum
Działalność
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Oświadczenie
Wnioski
EPKZ
R.13
R.14
RL.13
RL.14

Zarządzenie nr 19/2020 Dyrektora Technikum Leśnego w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa obowiązującej podczas konsultacji organizowanych w Technikum Leśnym w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 439 ze zm.), zarządzam, co następuje:

 §1

W zarządzeniu nr 16/2020 Dyrektora Technikum Leśnego w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa obowiązującej podczas konsultacji organizowanych w Technikum Leśnym w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „W okresie od 15.06.2020 r. do zakończenia zajęć organizuje się konsultacje dla uczniów według harmonogramu stanowiącego załącznik nr 3a niniejszego zarządzenia".

§2

 Zarządzenie obowiązuje od 08 czerwca 2020 r.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Załącznik 1 - Procedury bezpieczeństwa podczas konsultacji.docx25,07 kB
Załącznik 2 - Harmonogram konsultacji - maturzyści .docx16,51 kB
Załącznik 3 - Harmonogram konsultacji - uczniowie.docx20,03 kB
procedura postępowania w przypadku podejrzenia COVID-19.docx35,81 kB
Załącznik 3a - Harmonogram konsultacji - uczniowie - od 15.06.2020.docx31,44 kB
Autor dokumentu: Kabulski
Udostępnił: (2020-05-20, godz. 18:39)
Modyfikacja: Kabulski (2020-06-05, godz. 16:18)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 648690