Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
Dokumenty
Statut Technikum Leśnego
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Regulamin strony internetowej szkoły
Podręczniki i materiały ćwiczeniowe
Regulamin internatu
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
Procedury bezpieczeństwa (w tym Covid-19)
ZDALNE NAUCZANIE - Covid-19
KONSULTACJE - Covid-19
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemie naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacje dla rodziców i uczniów przyjętych do klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2019
2020
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
archiwum
Działalność

Zarządzenie nr 16/2020
Dyrektora Technikum Leśnego w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa obowiązującej podczas konsultacji organizowanych w Technikum Leśnym w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 439 ze zm.), zarządzam, co następuje:

 §1

Wprowadza się procedury bezpieczeństwa obowiązującej podczas konsultacji organizowanych w Technikum Leśnym w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, stanowiące załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia

 §2

  1. Organizuje się konsultacje dla maturzystów w dniach od 25.05.2020 r. do 05.06.2020 r. według harmonogramu stanowiącego załącznik nr 2 niniejszego zarządzenia.
  2. Zgłoszenie chęci udziału w konsultacjach następuje według zasad zamieszczonych
    w harmonogramie na adres: sekretariat@tlwarcino.pl.
  3. W związku z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa wprowadza się limit osób uczestniczących w konsultacjach, określony w procedurach stanowiących załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia.

 §3

  1. W okresie od 01.06.2020 r. do 07.06.2020 r. organizuje się konsultacje dla uczniów według harmonogramu stanowiącego załącznik nr 3 niniejszego zarządzenia.
  2. Zgłoszenie chęci udziału w konsultacjach następuje przez przekazanie informacji do wychowawcy klasy.
  3. Wychowawca klasy jest zobowiązany do przekazania informacji wicedyrektorowi szkoły.
  4. W związku z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa wprowadza się limit osób uczestniczących w konsultacjach, określony w procedurach stanowiących załącznik nr 1 niniejszego rozporządzenia.

 §4

Zarządzenie obowiązuje od 19 maja 2020 r.

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Załącznik 1 - Procedury bezpieczeństwa podczas konsultacji.docx25,07 kB
Załącznik 2 - Harmonogram konsultacji - maturzyści .docx16,51 kB
Załącznik 3 - Harmonogram konsultacji - uczniowie.docx20,03 kB
procedura postępowania w przypadku podejrzenia COVID-19.docx35,81 kB
Autor dokumentu: Kabulski
Udostępnił: (2020-05-20, godz. 18:39)
Modyfikacja: Kabulski (2020-05-25, godz. 10:42)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 618705