Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
2019
Koordynator dostępności
Dokumenty
Statut Technikum Leśnego
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Regulamin strony internetowej szkoły
Podręczniki i materiały ćwiczeniowe
Regulamin internatu
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
Procedury bezpieczeństwa
COVID-19 - procedury bezpieczeństwa w TL w Warcinie
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
2020
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemie naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacje dla rodziców i uczniów przyjętych do klasy pierwszej
Listy kandydatów do szkoły
Listy uczniów klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2019
2020
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
archiwum
Działalność
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Oświadczenie
Wnioski
EPKZ
R.13
R.14
RL.13
RL.14

Zarządzenie nr 24/2020

Dyrektora Technikum Leśnego w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
z dnia 02.09.2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID – 19 w Technikum Leśnym w Warcinie

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz. U. z dnia 13 sierpnia 2020 r., poz. 1389) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemy oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2020 r., poz. 1394) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Procedurach bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID – 19 w Technikum Leśnym w Warcinie wprowadza się następujące zmiany:

1)      W § 2 po pkt. 1 dodaje się pkt. 1a i 1 b w brzmieniu:

„1a. W przypadku dużej liczebności oddziału klasowego, przewyższającej 30 osób, uprawnia się nauczycieli do nałożenia na uczniów obowiązku zakrywania nosa i ust podczas zajęć lekcyjnych.

1b. Podczas przebywania w pomieszczeniach biurowych szkoły wprowadza się obowiązek zakrywania przez uczniów nosa i ust.”

§ 2

Zobowiązuje się wychowawców oddziałów klasowych oraz opiekunów grup wychowawczych w internacie do zapoznania uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych z wprowadzonymi zmianami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 września 2020 r.

p.o. dyrektora szkoły
Tomasz Kabulski

Zarządzenie nr 23/2020

Dyrektora Technikum Leśnego w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
z dnia 31.08.2020 r.

w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID – 19
w Technikum Leśnym w Warcinie

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz. U. z dnia 13 sierpnia 2020 r., poz. 1389) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemy oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2020 r.,
poz. 1394) zarządzam, co następuje:

 § 1

Wprowadza się Procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID – 19 w Technikum Leśnym w Warcinie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

p.o. dyrektora szkoły
Tomasz Kabulski
 
 
wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Procedury (COVID-19).pdf841,05 kB
Autor dokumentu: T.K.
Udostępnił: (2020-08-28, godz. 23:41)
Modyfikacja: Kabulski (2020-09-02, godz. 09:24)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 676431