Biuletyn Informacji PublicznejTECHNIKUM LEŚNE
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej
O szkole
Dane teleadresowe szkoły
Dyrekcja szkoły
Administracja szkoły
Status prawny
Organizacja
Organa szkoły
Struktura własnościowa i finansowanie
Rejestry - ewidencje - archiwa
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Lokalizacja
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna
Rada Rodziców
Sprawozdanie finansowe
2018
Dokumenty
Statut Technikum Leśnego
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Regulamin strony internetowej szkoły
Podręczniki i materiały ćwiczeniowe
Regulamin internatu
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
Procedury bezpieczeństwa
Zamówienia publiczne
Archiwum
2019
REKRUTACJA
Zakładanie konta w elektronicznym systemi naboru
Dokumenty do pobrania
Harmonogram dyżurów komisji rekrutacyjnej
Informacja dla rodziców i uczniów klasy pierwszej
Ubezpieczenie uczniów
Informacje dla rodziców
Szkody
Ogólne warunki ubezpieczenia
Kontrola Zarządcza
Archiwum
2019
Opłaty
Wyżywienie
Fundusz Rady Rodziców
Opłata za zakwaterowanie w internacie
Opłata za wydanie duplikatu dokumentu
ORPD
archiwum
Działalność

            Warcino, dnia 4 czerwca 2012r.

Znak sprawy: ZSLiO.AG.2211-04/12

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze oferty  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej

poniżej równowartości 5 mln EURO realizowanej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655
z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na:

 

Remont zespołów łazienkowych w internacie Zespołu Szkół Leśnych
w Warcinie – I ETAP - CPV: 45000000-7; 45211310-5;45310000-3; 45330000-9

 

 

 

 

          Zespół Szkół Leśnych w Warcinie jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu działając w oparciu o dyspozycję  art. 92  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze oferty firmyPrzedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe „KĘBUD”, ul. Gen. Sikorskiego 8, 77-230 Kępice, deklarującej cenę łączną realizacji zadania w kwocie: 398 944,57 zł brutto.

          W wymaganym terminie wpłynęła jedna oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający zaprasza do podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia w dniu 15 czerwca 2012r.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

- adresat.

- a/a.

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Kabulski
Udostępnił: (2012-05-09, godz. 12:24)
Modyfikacja: Kabulski (2017-01-31, godz. 21:39)
Nazwa plikuRozmiarWersja Zip
ogloszenie o przetargu LAZIENKI.pdf132,71 kBPOBIERZ (125,17 kB)
zalacznik 6.zip10 691,98 kB 
zalacznik 5.pdf124,17 kBPOBIERZ (117,07 kB)
zalacznik 4.pdf144,93 kBPOBIERZ (135,32 kB)
zalacznik 3.pdf166,31 kBPOBIERZ (156,63 kB)
zalacznik 2.pdf161,65 kBPOBIERZ (152,63 kB)
zalacznik 1.pdf107,74 kBPOBIERZ (100,88 kB)
SIWZ.pdf264,98 kBPOBIERZ (247,64 kB)
Zawiadomienie o wyborze oferty - laznie.pdf231,72 kBPOBIERZ (221,84 kB)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 579420